Zabranie Sprawozdawcze SEiRP Koło w Zakopanem

                            OBRADY CZŁONKÓW KOŁA SEiR w ZAKOPANEM

Podobnie jak w latach minionych w dniu 8 marca 2019 r. w gościnnym OW Dafne, na zebraniu sprawozdawczym spotkali się członkinie i członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Zakopanem. W zebraniu uczestniczyli kol. Wiesław Lipkowski V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie, kol. Mieczysław Staszel Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej RP w Zakopanem, kol. Krzysztof Francuz członek Zarządu Koła SE i RP w Nowym Targu oraz kol. Witold Dudzic członek Zarządu Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zakopanem, który jest również policyjnym emerytem. Ponadto w zebraniu wzięło udział 28 członkiń i członków Koła SE i RP w Zakopanem. Obrady otworzył i przywitał zebranych kol. Edward Kwak Prezes Koła SE i RP w Zakopanem a na jego wniosek na Przewodniczącego zebrania wybrany został kol. Jan Szymański. Zgodnie z przyjętym porządkiem wybrano również komisję mandatową, statutową i uchwał pod przewodnictwem kol. Wacława Homy. W imieniu niedysponowanego kol. Edwarda Kwaka i nieobecnego z przyczyn obiektywnych Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol .Bogdana Kani, ze sprawozdaniem  z działalności Zarządu Koła  w 2018 r. oraz protokołem komisji rewizyjnej zapoznał zebranych Przewodniczący. Po przeprowadzonym głosowaniu kol. Wacław Homa ogłosił, że w jawnym głosowaniu Zarząd Koła otrzymał absolutorium. Następnie uczestnicy zebrania zatwierdzili projekty uchwał : w sprawie planu pracy na 2019 r. preliminarza budżetowego i nadwyżki przychodów nad wydatkami w 2018 r. W trakcie zebrania członkiniom, kol. Edward Kwak i kol. Wiesław Lipkowski złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczyli okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Po zakończeniu obrad kol. Edward Kwak zaprosił zebranych na część nieoficjalną gdzie Kierownictwo OW Dafne zaserwowało regionalny poczęstunek, napoje i słodycze.

                                                                      Tekst : Jan Szymański.