Zaproszenie                                               
Zaprasza na zebranie sprawozdawcze
IPA Regionu Zakopane

                               które odbędzie się w dniu 16 luty 2018 roku o godz. 16.00

w Komendzie Powiatowej Policji w pomieszczeniu świetlicy ul. Jagiellońska nr 32 w Zakopanem

Porządek obrad:
- otwarcie zebrania
- powitanie uczestników zebrania oraz zaproszonych gości
- sprawdzenie listy obecności
- wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta
- wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej
- zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przegłosowaniem go
- sprawozdanie Zarządu Regionu za 2017 rok
- sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi
- ustalenie zadań do realizacji dla Zarządu na 2018 rok
- głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami
- wystąpienie zaproszonych gości
-zamknięcie zebrania
 
Prosimy o niezawodne i terminowe przybycie.

                                                           Jerzy Kaszczuk
Sekretarz Regionu IPA Zakopane