ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁO w ZAKOPANEM

W dniu 3 lipca 2021 r. na Walnym Zebraniu spotkali się członkowie Koła SEiRP w Zakopanem. Tradycyjnie zebranie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym ‘’DAFNE’’. Uczestników zebrania powitał Prezes Koła kol. Edward Kwak. Wśród zaproszonych gości była kol. Barbara Komenda Przewodnicząca Gminnej Komisji Senioralnej w Zakopanem. Po tym wstępie Prezes Koła zapoznał zebranych z programem, który został przegłosowany jednogłośnie. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz członków komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków. W kolejnym punkcie programu Prezes Koła Kol. Edward Kwak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 r., a kol. Jan Musiał przedstawił wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej pozytywnie oceniając działalność Zarządu Koła i zawnioskował o udzielenie absolutorium. W jawnym głosowaniu zebrani jednogłośnie zatwierdzili wniosek Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Uchwał kol. Wacław Homa przedstawił propozycje planu pracy Zarządu Koła oraz Preliminarz Budżetowy na 2021 r. Po merytorycznej dyskusji zebrani jednogłośnie zatwierdzili plan pracy i preliminarz do realizacji przez Zarząd Koła. Prezes Koła Edward Kwak wspólnie z Przewodniczącą Gminnej Rady Senioralnej w Zakopanem kol. Barbarą Komendą wręczyli kilku członkom pamiątkowe dyplomy z okazji okrągłej rocznicy urodzin. Kol. B. Komenda zabierając głos poinformowała zebranych o działalności komisji, której przewodniczy i zaprosiła naszą organizację do wspólnych przedsięwzięć. Kol. Edward Kwak podziękował uczestnikom za liczne przybycie na zebranie i zaprosił wszystkich na tradycyjne „posiady”.

Kierownictwu OW Dafne i wspaniałemu personelowi składamy serdeczne podziękowanie za możliwość odbycia i profesjonalną obsługę zebrania.

Tekst : J. Szymański

Zdjęcia : J. Kaszczuk

Galeria