Zebranie IPA

W dniu 16 lutego 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zebrali się członkowie zrzeszeni w Regionie IPA w Zakopanem aby podsumować dokonania roku 2017 oraz wytyczyć kierunki i zamierzenia do realizacji w roku 2018.
Zebranie otworzył i powitał uczestników Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem kol. Edward Kwak. Po jawnym głosowaiu  dalszą część zebrania poprowadził Jan Szymański, który zaproponował porządek obrad  przegłosowany  jednogłośnie.
Zgodnie z przyjetym porządkiem kol. Edward Kwak wręczył legitymację członkowską IPA kol. Romanowi Kłosowskiemu, który w b.r. ''wzmocnił'' liczebnie zakopiański Region.
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Regionu IPA w Zakopanem w 2017 r. przedstawione przez kol. Edwarda Kwaka. Były to głównie działania o charakterze sportowo - turystycznym, kulturalnym i społecznym. Wielką popularnością cieszyła się wycieczka do Lwowa na Ukrainę oraz Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA z udziałem m.in. drużyn ze Słowacji [Poprad] i Ukrainy [Tarnopol]. Na terenie Zakopanego gościliśmy przedstawicieli IPA z Węgier, Kanady, Danii i Holandii. Członkowie naszego stowarzyszenia, wzięli liczny udział w honorowym dawstwie krwi wraz z emerytami i policjantami oddali łącznie ok.14 l.
Kol. Roman Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w złożonym sprawozdaniu pozytywnie ocenił pracę Zarządu Regionu IPA w Zakopanem stawiając wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja Uchwał i Wniosków zapoznała zebranych z projektami Uchwał ;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2017 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • w sprawie planu pracy na 2018 r.
  • w sprawie preliminarza finansowego na 2018 r.
 
  Wymienione uchwały zostały jednogłośnie zaaprobowane przez uczestników zebrania.

Opracował: Jan Szymański

Galeria