Zaproszenie

  Prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Zakopane

zaprasza członków Regionu IPA Zakopane
na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się dnia 17 marca 2022 r. o godz. 15.45
w OSW „Dafne”, ul. Jagiellońska 30 w Zakopanem

Proponowany porządek spotkania:

 • przywitanie uczestników zebrania;
 • stwierdzenie prawomocności zebrania;
 • przyjęcie porządku zebrania;
 • wybór Protokolanta;
 • wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał;
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Regionu za rok ubiegły;
 • przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 • dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 • przedstawianie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium;
 • głosowanie nad przyjęciem przedstawionej uchwały i udzieleniem absolutorium Prezydium;
 • przedstawienie projektu planu pracy na 2022 r.;
 • dyskusja nad projektem planu pracy na 2022 r.;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawi planu pracy na 2022 r. i głosowanie nad jej przyjęciem;
 • przedstawienie projektu preliminarza budżetowego Regionu IPA Zakopane na 2022 r.;
 • dyskusja nad przedstawionym projektem preliminarza budżetowego;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie preliminarza budżetowego Regionu na 2022 r. i głosowanie nad jej przyjęciem;
 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadwyżki przychodów nad wydatkami w 2021 r.;
 • dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie nadwyżki budżetowej i głosowanie nad jej przyjęciem;
 • przedstawienie projektu uchwałyZwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia International Police Association Sekcja Polska Małopolska Grupa Wojewódzka – Region Zakopane o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 i przeznaczeniu wyniku finansowego”;
 • dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 i przeznaczeniu wyniku finansowego, głosowanie nad przyjęciem przedstawionej uchwały;
 • wystąpienia zaproszonych gości;
 • wolne wnioski, dyskusja;
 • zakończenie zebrania.

 

Prosimy o mobilizację i niezawodne uczestnictwo w zebraniu.

Ze względów organizacyjnych (organizowany poczęstunek po zakończeniu zebrania) prosimy o potwierdzenie uczestnictwa - telefonicznie, SMS lub e-mailem.

tel.: 668 810 662

e-mail: [email protected]

 

Grzegorz Skrzypek

Sekretarz Regionu IPA Zakopane