Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze w IPA region Zakopane

                      WYBORY W REGIONIE IPA w ZAKOPANEM

      W dniu 13 lutego 2020 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym spotkali 

     członkowie IPA z Regionu Zakopane. W zebraniu uczestniczyło 37 członków

     w tym 3 zasłużonych. Tradycyjnie, obrady otworzył Przewodniczący Regionu

     kol. Edward Kwak, który powitał zebranych. Następnie został wybrany Prze –

    wodniczący zebrania kol. Jan Szymański, który poinformował , że w 2020 r.

     zmarli kol. Witold Dudzic oraz Jan Bryniarski, członkowie IPA. Uczestnicy

    zebrania, minutą ciszy uczcili ich pamięć. Po zapoznaniu z programem obrad,

    który przyjęto jednogłośnie wybrano skład komisji skrutacyjno-mandatowej

    i uchwał a jej przewodniczącym został kol. Stanisław Dańko. Sprawozdanie z

    działalności w 2019 r. złożył kol. Edward Kwak a Przewodniczący Komisji

    Rewizyjnej kol. Roman Wieczorek zapoznał z protokołem oceniającym pracę

    Prezydium Regionu wnioskując o udzielenie absolutorium. W wyniku 

    głosowania na Przewodniczącego Regionu ponownie wybrany został kol.

    Edward Kwak. W skład Prezydium weszli Grzegorz Skrzypek – sekretarz, Jan

    Szymański – z-ca sekretarza, Jerzy Drabik – skarbnik, Robert Trychta i Dawid 

    Pietras - członek.

     W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Roman Wieczorek –  

    Przewodniczący, członkowie Robert Włosiński i Szymon Dziębowski. 

    W trakcie zebrania został zatwierdzony plan pracy na 2020r. oraz preliminarz

    budżetowy. Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem insp. Piotr Dzieka-

    nowski i kol. Edward Kwak wręczyli Tomaszowi Bętkowskiemu, Szymonowi

    Dziębowskiemu i Wiesławowi Puchalskiemu Certyfikaty X-lecia oraz odznaki

   przynależności do IPA. Kol. Edward Kwak podziękował wszystkim za udział w

   zebraniu i zaprosił na spotkanie integracyjne. Prezydium Regionu IPA w

   Zakopanem składa podziękowanie Kierownikowi OW Dafne Panu Grzegorzowi

   Buczulskiemu za udostępnienie sali obrad i spotkania integracyjnego.

                                                               Tekst: Jan Szymański

                                                               Zdjęcia : Roman Wieczorek

Galeria